Chế độ bản vị vàng (Gold Standard) là gì?

Chế độ Bản vị vàng: Lịch sử hình thành, quá trình phát triển và lý do sụp đổ

Chế độ bản vị vàng đã tồn tại và phát triển trong hơn một thế kỷ, từ năm 1821 đến năm 1971, và đã có ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế và chính trị thế giới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về khái niệm, lịch sử, quá trình phát triển và lý do sụp đổ của chế độ bản vị vàng.